Investeringssparkonto

Ett investeringssparkonto, förkortat ISK, är ett sparkonto där du placerar fonder, aktier och andra finansiella instrument. Det är upp till dig vilka typer av investeringar du vill placera i ditt konto, så länge ditt ISK-bolag erbjuder dem.

Sparande i ett ISK är aldrig bundet, utan du kan till exempel byta dina fonder mot aktier när du vill. Det är kostnadsfritt att ha ett investeringssparkonto, men bolagen som erbjuder kontot kan ta ut avgifter för de olika sparformerna. En årlig skatt måste dock betalas oavsett bolag.

I den här artikeln går vi igenom allt du bör veta om investeringssparkonto innan du bestämmer dig för om det är någonting som passar dig. Vi kommer i detalj förklara de olika investeringsmöjligheterna, beskattning, insättningsgaranti och avgifter.

Vem kan skaffa ett investeringssparkonto?

Ett investeringssparkonto är till för dig som är som privatperson. Företag kan inte öppna ett ISK, inte heller en juridisk person. Både barn och vuxna kan spara pengar i den här typen av konto. Däremot kan ett dödsbo förvalta ett investeringssparkonto. Det är dock inte möjligt att samäga ett investeringssparkonto, utan det kan bara vara en person som är innehavare.

Bakgrund och information om investeringssparkonto

Sparformen investeringssparkonto finns tillgängligt sedan år 2012. Det var efter ett beslut från Riksdagen. Tanken med sparformen var att ge privatpersoner ett enkelt sätt att spara i aktier och fonder, utan att behöva tänka på deklarationsregler. Varken kapitalvinster eller utdelningar från ett ISK är skattepliktiga så du behöver inte ta upp dem i din deklaration.

Dock ska du i deklarationen ta upp en schablonberäknad inkomst, precis som vid kapitalförsäkringar. Det är sedan statslåneräntan som avgör hur mycket du ska betala. Regeringens tanke vid införandet var att ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring skulle vara neutrala beskattningsmässigt, men de skiljer sig också avsevärt åt inom mycket.

De största skillnaderna mellan ett investeringssparkonto och en kapitalförsäkring är följande:

 • Ett investeringssparkonto ingår i kvarlåtenskapen när innehavaren avlider och ingår därmed i arvsordningen. En kapitalförsäkring blir istället utbetalad till förmånstagaren vid dödsfall.
 • Du äger värdepapperna i ditt ISK, medan det är försäkringsbolaget som äger värdepapperna i kapitalförsäkringen. Vid en bolagsstämma kan därför du som har ett ISK bevaka dina intressen.
 • Kapitalinkomster från ett ISK ska du ta upp som kapital och betala skatt tillsammans med andra kapitalinkomster. Avdrag för ränteutgifter och förvaltningskostnader är avdragsgilla. När det kommer till kapitalförsäkringar betalar du istället skatt separat och de blir inte påverkade av dina övriga inkomstförhållanden.

Olika instrument du kan placera i ditt ISK

Ett investeringssparkonto ger dig möjlighet att välja mellan olika typer av investeringar. Kontot är helt enkelt en förvaringsplats för olika värdepapper eller finansiella instrument. Du kan välja att bara ha en typ av finansiellt instrument på ditt ISK, eller så kan du ha olika. Skillnader gällande vilka typer av värdepapper du kan ha på ditt investeringssparkonto kan dock variera beroende på vem du öppnar konto hos.

De vanligaste finansiella instrumenten att ha på ett investeringssparkonto är aktier, fonder och obligationer, men du kan även ha warranter, aktieindexobligationer och andra finansiella instrument på kontot. Du kan också spara pengar där, dock ger de sällan någon ränta. För att du ska få placera ett finansiellt instrument på ett ISK måste det uppfylla ett av följande tre kriterier:

 • De måste vara upptagna för handel på en reglerad marknad inom EU/EES
 • Vara upptagna för handel på en marknad som motsvarar ovanstående men som ligger utanför EES
 • Upptagna för handel på en handelsplattform

Flytta tillgångar till ditt ISK

Du har möjlighet att flytta tillgångar du redan äger till ditt investeringssparkonto. Dock räknas det som försäljning så om du går med vinst kommer du att behöva skatta 30 procent. Du kan däremot inte flytta tillgångar från en kapitalförsäkring till ett ISK.

Att välja investering

Det är viktigt att du tänker igenom vilken typ av investering du vill ha på ditt ISK. Flera faktorer är avgörande för vilken typ av investering du väljer. Du vill så klart öka värdet på tillgångarna med tiden, men det föreligger också alltid en risk när du handlar med värdepapper. Det finns scenarier där du kan förlora hela eller delar av din investering.

Vad du väljer ska du basera på hur hög risk du är villig att ta. Det är också viktigt att du är medveten om riskerna, samt att du sprider ut dem för att minska möjligheten för att du förlorar allt. Det finns även licensierade rådgivare som kan hjälpa dig om du är osäker. Vi ska dock ge dig en del tips som också kan vara till stor hjälp när du ska välja investering.

 

Tips vid val av värdepapper

 • Hög eller låg risk – En del värdepapper har en högre risk än andra. Sedan är det inte alltid du får den avkastning du blivit lovad. Aktier innebär till exempel en högre risk än de räntebärande placeringarna, såsom obligationer. Dock innebär också den högre risken möjlighet till högre avkastning. På samma sätt innebär en låg risk en mindre chans till hög avkastning.
 • Analys och prognos – Du brukar alltid kunna se en prognos för värdepapper, dock går det aldrig att veta hur utvecklingen blir. Oförutsedda händelser såsom krig, pandemier och konjunktursvängningar kan påverka marknaden negativt. Det är alltid bra att göra en egen analys av det du tänkt investera i för att få en uppfattning om de osäkra faktorer som finns. När du vet vad du investerar i kan du enklare sprida dina risker.
 • Riskspridning – Att sprida sina risker går att likna vid talesättet att ”inte lägga alla ägg i samma korg”. Genom att välja flera investeringar där du placerar ditt kapital blir riskerna lägre. Placerar du hela ditt sparande i aktier från ett enda företag är ditt sparande beroende av att det går bra för just det företaget. Genom att välja aktier i flera bolag eller en så kallad aktiefond blir riskerna mindre.
 • Portföljer – Du kan också välja att spara i både aktier och fonder i en portfölj. Då bli riskerna ännu mindre, samtidigt som avkastningen också blir lägre.
 • Likviditet – Du bör också ta en titt på hur lätt det är att få sålt dina värdepapper om du är i behov av pengar. Vissa saker är enklare att få sålt, till exempel de mest populära aktierna. Det finns dock aldrig någon garanti för att du kan få loss pengarna direkt när du behöver dem, vilket är bra att ha i åtanke.

Skatt för investeringssparkonto

Ett ISK är ett konto som schablonbeskattas. Det innebär att du betalar skatt på ett schablonbelopp som är baserat på kapitalets storlek, istället för att skatta 30 procent per utdelning och försäljning som du gör när du har ett vanligt aktie-/fondkonto. Du betalar den här skatten varje år, oberoende av om ditt kapitalvärde har ökat eller minskat.

Investeringsföretaget (till exempel din bank) räknar ut det här schablonbeloppet så det är förtryckt i din deklaration. Du betalar sedan 30 procent av schablonbeloppet i skatt. Fördelen är att du inte behöver skatta för enskilda vinster, ränta, utdelning eller annan avkastning från ditt ISK. Dock kan du inte heller göra avdrag för avgifter eller förluster när du använder ett investeringssparkonto.

Om du vill veta i förväg vad ditt schablonbelopp är kan du använda Skatteverkets uträkningsverktyg. Det är inte så svårt att räkna ut din skatt på egen hand heller. Så här räknar du ut ditt schablonbelopp samt hur mycket du behöver betala i skatt:

 1. Räkna ihop kapitalunderlaget genom att lägga ihop tillgångarna på kontot vid början av varje kvartal samt summan av alla insättningar du gjort till ditt ISK. Dividera sedan den summan med fyra.
 2. Schablonintäkten beräknar du sedan utifrån statslåneräntan från den 30 november föregående år plus en procentenhet. Som minst måste procentsatsen vara 1,25. År 2022 (november 2021) var statslåneräntan 0,23 %, plus en procentenhet vilket blir 1,23 % och därmed blir schablonintäkten 1,25 % av ditt kapitalunderlag.
 3. När du har fått fram schablonintäkten räknar du ut vad som är 30 % av den för att få fram exakt hur mycket du ska skatta för pengarna på ditt investeringssparkonto.

Insättningsgaranti och investerarskydd

Alla investeringssparkonton är omfattade av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att om den bank du har kontot i skulle gå i konkurs så ersätter insättningsgarantin dina icke-investerade pengar på ditt ISK. Upp till 1 050 000 kronor kan bli ersatt.

Även de pengar som är investerade av dig är skyddade. Banken håller dem åtskilda från deras egna tillgångar för att de inte ska bli hopblandade med bankens tillgångar. Vid en konkurs av bolaget kan du därmed ta ut dina värdepapper och placera dem i en annan bank.

Det finns också ett så kallat investerarskydd som är till nytta om det till exempel är omöjligt att avgöra vem som var ägare av ett värdepapper vid en konkurs. Värdepapper med ett värde på upp till 250 000 kan bli ersatta.

Många banker och finansinstitut erbjuder ISK till sina kunder

Flera banker och andra finansiella institut i Sverige erbjuder investeringssparkonto till de som vill placera sina tillgångar och få avkastning. En del banker har färdiga portföljer där du kan välja mellan olika risknivåer. Du kan givetvis också själv välja var du vill placera dina pengar.

Investeringssparkontot är ett av de populäraste kontona bland privatpersoner som vill investera, mycket tack vare dess enkelhet när det kommer till skatt. Du behöver inte själv fylla i någonting i deklarationen och du skattar varken för enskilda vinster eller utdelningar.